199 sonuçtan 1-60 arası gösteriliyor

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

59,00229,00
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Ya Hafiz Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Ya Şafi Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

Ya Şafi (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  Ya Şafi (c.c)
Türkçesi :  Şifa veren

Ya Malikül Mülk Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Ya Malikül Mülk
Türkçesi : Ey; Tüm mülkün sahibi olan Allah'ım

Ya Allah Tablo

59,00229,00

El Gani El Muğni Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : El Gani (c.c) El Muğni (c.c)
El Gani : Çok zengin ve her şeyden müstağni.
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden

Ya Vedüd Tablo

59,00349,00
20 farklı tezhip seçeneği

Ya Rezzak Tablo

59,00199,00
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Es Selam (c.c) Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Es Selam (c.c)
Türkçesi :Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

Allah (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

El Adil Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  El-Adl (c.c)
Türkçesi :  Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi

Ya Hafız (c.c) Tablo

59,00229,00
Ya-Hafız يَا حَف۪يظُ : Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.

El Mukit (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

Muhammed (sav) Salavat Tablo

59,00199,00

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

Ya Şafi Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi: Şifa veren

El Fettah Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  El-Fettah (c.c)
Türkçesi :  Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.

Hu Tablo

59,00199,00

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Fecr 27-30.Ayetler Tablo

59,00199,00

Türkçe Manası : Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!
Okunuşu : Ya eyyetuhen nefsul mutmainneh. İrcii ila rabbiki radıyeten mardıyyeh. Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti.

Hz. Ömer Yazılı Tablo

59,00199,00
Ömer (r.a) yazılı Tablo

Hz. Ebubekir Yazılı Tablo

59,00199,00
Ebubekir (r.a) yazılı Tablo

Hz.Muhammed Yazılı Tablo

59,00199,00
Muhammed (sav) Yazılı Tablo

El Halim (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

En Nafi (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

Er Rakib (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

Muhammed (sav) Tablo

59,00229,00

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Ya Malikül Mülk Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  Ya Malikül Mülk (c.c)
Türkçesi :  Mülkün Mutlak Sahibi Olan.

Er Reşid (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  Er-Reşid (c.c)
Türkçesi :  Kullarına en doğru yolu gösteren, irşad eden

El Hayy (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  El-Hayy (c.c)
Türkçesi :  Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, gerçek hayat sahibi olan

El-Varis Tablo

59,00199,00

El-Varis (c.c): Varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir.

El-Hakim Tablo

59,00199,00

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

Es-Sabur Tablo

59,00199,00

Es-Sabur (c.c): Çok sabırlı demektir. Günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günahkârlara mühlet tanır. Tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutar. Kullarının af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsatlar tanır. Bu isimden nasip alan kul, ibâdetleri yapmada, haramlardan kaçınmada ve her türlü felâket karşısında sabırlı olur.

El-Muiz Tablo

59,00199,00

El-Muiz: İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren.

El-Basit Tablo

59,00199,00

El-Basit: Ferahlatan, genişleten. Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.

El-Cami Tablo

59,00199,00

El Cami (c.c): İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan demektir. Allah Teâlâ, birbirine benzeyen şeyleri ve benzemeyen zıt şeyleri bir araya getirip toplayandır. Kıyâmet günü hesaba çekmek için yaratıkları toplayandır. Bütün iyilikleri, güzellikleri ve övgüleri zâtında toplayandır. Tabiatları zıt birçok unsuru bir araya getirendir. İnsanları birbirlerine sevdirip kalpleri ısındırandır.

El-Latif Tablo

59,00199,00

El Latif (c.c): Latîf; yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince ayrıntıya varıncaya kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan; kullarına yumuşaklıkla, lütuf ve ihsanıyla muamele eden demektir.

Muhammed (sav) Tablo

59,00199,00

Hz. Ali Yazılı Tablo

59,00199,00
Ali (r.a) yazılı Tablo

4 Halife İsimleri Tablo

59,00199,00
أبو بكر : Ebu Bekir (r.a) عمر : Ömer (r.a) عثمان : Osman (r.a) علي : Ali (r.a)

Allah (c.c) Tablo

59,00199,00

Muhammed (sav) Tablo

59,00199,00

El Hakk Lafza-i Celal Tablo

59,00229,00

El- HAKK الحقّ : Varlığı daima sabittir. Allah Teala’nın zatı, yokluğu kabul etmediği gibi, herhangi bir değişikliği de kabul etmez. Hakikaten var olan yalnız Allah’tır.

Er Rezzak (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Er Rezzak (c.c)
Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Allah (c.c) Lafzı Tablo

59,00199,00

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

Es Settar El Gaffar Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Es Settar El Gaffar (c.c) 
El Settar : Kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten ve bağışlayan
El Gaffar: Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar  tekrar,çokca affedip bağışlayan

Ya Kerim Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Ya Kerim (c.c)
Türkçesi : Cömert, iyiliksever, iyilik ve ikramı bol ve bütün mevcudata yeter.

El Muktedir Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : El Muktedir (c.c)
Türkçesi: Her şeye gücü yeten

Hüvel Vali Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Hüvel Vali (c.c)
Türkçesi: Bütün kainatı tek başına yöneten, her şeyi, mülkünü ve her an olup biten hadiseleri tek başına tedbir ve idare eden demektir. 

Ya Vedüd Tablo

59,00199,00
Hat Yazı :  Ya Vedüd (c.c) Türkçesi :  Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

Ya Varis Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  Ya Varis (c.c)
Türkçesi :  Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi;mahlukatın yok olmasından da sonra baki kalan.

Ya Cebbar Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  Ya Cebbar (c.c)
Türkçesi :  Dilediğini zorla yaptırmaya muktedirdir. Hükmünü geri çevirecek ve takdirini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.

Hüvel Hallakul Baki Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  Hüvel Hallakul Baki
Türkçesi :  O sürekli yaratandır, baki olandır.

El Vekil (c.c) Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  El-Vekil (c.c)
Türkçesi :  İşlerini kendisine bırakanın, işlerini en iyi şekilde yapan.

9 Esma-ül Hüsna Tablo

59,00199,00

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Allah Vahid Ehad Samed Tablo

59,00199,00

Hat Yazı :  Allah Vahid Ehad Samed (c.c)

Ya Habibullah Tablo

59,00229,00

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Ya Rabbel Alemin

59,00199,00

Hat Yazı : Ya Rabbel Alemin
Türkçesi: Ey Alemlerin rabbi olan Allah'ım.

Muhammedun Rasulullah Tablo

59,00199,00

Hat Sanatı Kanvas Tablo

Allah (c.c) Muhammed (sav) Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Rabbi Allah - Muhammed Habibullah