1–48 / 111 sonuç gösteriliyor

Show sidebar
-25%
Close

Aleyke Avnullah Tablo

5 üzerinden 4.00 oy aldı
79,00  59,00 

Hat Yazı : Aleyke Avnullah
Türkçesi : Allah'ın yardımı seninle olsun

-25%
Close

Allah Emrinde Galiptir Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Vallahu gâlibun alâ emrihi
Türkçesi : Allah emrinde galiptir

-32%
Close

Allah Kuluna Yetmez mi Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : E leysallâhu bi kâfin abdeh
Türkçesi : Allah, kuluna yetmez mi ?

-32%
Close

Allah Kuluna Yetmezmi Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : E leysallâhu bi kâfin abdehu - Zümer 36. Ayet
Türkçesi : Allah Kuluna Yetmez mi ?

-32%
Close

Asr Suresi Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Asr Suresi

-29%
Asr Suresi Tablo
Close

Asr Suresi Tablo

69,00  59,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

-25%
Close

Attığın Zaman Sen Atmadın Ayeti Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ. Enfal 17.Ayet
Türkçesi : Attığın zaman da (sen) atmadın, fakat Allah attı!

-25%
Close

Ayet Tablo Haşr 22

79,00  59,00 

Hat Yazı :Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm
Türkçesi : O öyle Allah’dır ki, O’ndan başka ilâh yoktur! Gaybı ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir. O, Rahmân (bütün mahlûkata rahmet eden)dir, Rahîm(mü’minlere çok merhamet eden)dir.

-32%
Close

Ayetli Tablo Ahzab 3

79,00  59,00 

Hat Yazı : ve tevekkel alâllâh
Türkçesi : Allah’a tevekkül et

-32%
Close

Ayetli Tablo Ahzab 56

79,00  59,00 

Hat Yazı : İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ
Türkçesi : Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin

-32%
Close

Ayetli Tablo Ali İmran 159

79,00  59,00 

Hat Yazı : fe izâ azamte fe tevekkel alâllâh
Türkçesi : Fakat (bir konuda) karar kıldığında, artık (işe giriş ve) Allah’a tevekkül et!

-32%
Close

Ayetli Tablo Ali İmran 159

79,00  59,00 

Hat Yazı : inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemin
Türkçesi : Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

-32%
Close

Ayetli Tablo Araf 143

79,00  59,00 

Hat Yazı : subhaneke tubtu ileyk
Türkçesi : Seni noksan sıfatlardan tenzih eder, sana tevbe ederim

-25%
Close

Ayetli Tablo Araf 199

79,00  59,00 

Hat Yazı : Huzil afve ve’mur bil urfi ve a’rıd anil câhilîn
Türkçesi : Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

-29%
Ayetli Tablo Araf 89
Close

Ayetli Tablo Araf 89

69,00  59,00 

Hat Yazı : vesia rabbunâ kulle şey’in ilmen - Araf 89
Türkçesi : Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. 

-25%
Close

Ayetli Tablo Bakara 137

79,00  59,00 

Hat Yazı : fe se yekfîke humullâh(humullâhu), ve huves semîul alîm
Türkçesi : Onlara karşı koymak için sana, Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir.

-32%
Close

Ayetli Tablo Bakara 138

79,00  59,00 

Hat Yazı : Sıbgatallâh(sıbgatallâhi) ve men ahsenu minallâhi sıbgaten.
Türkçesi : Allah’ın boyası (ile boyandık). Boyası Allah’tan daha güzel olan kimdir ?

-32%
Close

Ayetli Tablo Bakara 138

79,00  59,00 

Hat Yazı : Sıbgatallâh(sıbgatallâhi) ve men ahsenu minallâhi sıbgaten
Türkçesi : (Ey mü'minler! Deyiniz ki, bizim boyamız) Allah'ın boyasıdır. Allah'ın boyasından boyası daha güzel olan kim vardır?

-32%
Ayetli Tablo Bakara 152
Close

Ayetli Tablo Bakara 152

79,00  59,00 

Hat Yazı : Fezkurûnî ezkurkum
Türkçesi : Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim.

-32%
Close

Ayetli Tablo Bakara 152

79,00  59,00 

Hat Yazı : fezkurûnî ezkurkum
Türkçesi : O halde beni anın, ben de sizi anayım

-32%
Close

Ayetli Tablo Bakara 156

79,00  59,00 

Hat Yazı : innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn 
Türkçesi : Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz

-25%
Close

Ayetli Tablo Bakara 232

79,00  59,00 

Hat Yazı : vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn
Türkçesi : Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

-32%
Close

Ayetli Tablo Bakara 286

79,00  59,00 

Hat Yazı : Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ
Türkçesi : Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.

-29%
Ayetli Tablo Duha 11
Close

Ayetli Tablo Duha 11

69,00  59,00 

Hat Yazı : Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis - Duha 11
Türkçesi : Ve Rabbinin ni'metine gelince, artık (onu şükranla) anlat!

-32%
Close

Ayetli Tablo Duha 3

79,00  59,00 

Hat Yazı : Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
Türkçesi : Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

-32%
Close

Ayetli Tablo Enam 162

79,00  59,00 

Hat Yazı : inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn
Türkçesi : Şüphesiz, Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

-32%
Close

Ayetli Tablo Enam 71

79,00  59,00 

Hat Yazı : kul inne hudâllâhi huvel hudâ
Türkçesi : De ki: Allah’ın gösterdiği yol, yegane doğru yoldur.

-25%
Close

Ayetli Tablo Enbiya 83

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn
Türkçesi : Ve Eyyûb'u da (an) o vakit ki, Rabbine nidâ etti, (dedi ki:) «Şüphe yok, beni zarar kapladı, ve Sen (Yarabbi) rahmet edenlerin en merhametlisisin.

-32%
Close

Ayetli Tablo Enfal 40

79,00  59,00 

Hat Yazı : ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr
Türkçesi : O, ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır

-25%
Close

Ayetli Tablo Fatiha 4

79,00  59,00 

Hat Yazı : İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn
Türkçesi : Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

-25%
Close

Ayetli Tablo Fetih 1

79,00  59,00 

Hat Yazı : İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ - Fetih 1. Ayet
Türkçesi : Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.

-25%
Close

Ayetli Tablo Fetih 1

79,00  59,00 

Hat Yazı : İnna Fetahna Leke Fethan Mubina
Türkçesi : Şüphesiz ki biz sana, apaçık bir fetih ihsân ettik

-32%
Close

Ayetli Tablo Fetih 1

79,00  59,00 

Hat Yazı : İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ 
Türkçesi : Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik

-32%
Close

Ayetli Tablo Fetih 3

79,00  59,00 

Hat Yazı : ve yensurakallahu nasran azize
Türkçesi : Allah, eşsiz bir şanlı zafer ile sana yardım etsin.

-25%
Close

Ayetli Tablo Hadid 4

79,00  59,00 

Hat Yazı : ve huve meakum eyne mâ kuntum
Türkçesi : Siz nerede olursanız olun O, sizinle beraberdir.

-32%
Close

Ayetli Tablo Hadid 4

79,00  59,00 

Hat Yazı : ve huve meakum eyne mâ kuntum
Türkçesi : Allah; her nerede olsanız sizinle beraberdir.

-25%
Close

Ayetli Tablo Hicr 99

79,00  59,00 

Hat Yazı : Va’bud rabbeke hattâ ye’tiyekel yakîn
Türkçesi : Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.

-25%
Close

Ayetli Tablo Hud 61

79,00  59,00 

Hat Yazı : huve enşeekum minel ardı vesta'marakum
Türkçesi : Sizi topraktan/yerden var etti/inşa etti ve sizi orada, (Dünyayı) imar etmeye memur kılarak yaşatan da O’dur

-32%
Close

Ayetli Tablo İhlas 1

79,00  59,00 

Hat Yazı : Kul huvallahu ehad
Türkçesi: De ki : O Allah Birdir, Tektir.

-25%
Close

Ayetli Tablo İnşirah 5-6

79,00  59,00 

Hat Yazı : Fe inne meal usri yusrâ, İnne meal usri yusrâ
Türkçesi : Elbette ki, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. 

-25%
Close

Ayetli Tablo İnşirah 6

79,00  59,00 

Hat Yazı : İnne meal usri yusrâ
Türkçesi : Şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.

-25%
Close

Ayetli Tablo İsra 70

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ve lekad kerremnâ benî âdeme
Türkçesi : Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık

-25%
Close

Ayetli Tablo İsra 82

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîn
Türkçesi :Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz.

-25%
Close

Ayetli Tablo Kalem 1

79,00  59,00 

Hat Yazı    : Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn
Türkçesi    : Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!

-32%
Ayetli Tablo Kalem 51-52
Close

Ayetli Tablo Kalem 51-52

79,00  59,00 

Hat Yazı :  Kalem 51.52. Ayetler ve Maaşallah Yazısı
Türkçesi : O kafirler Kur’ân’ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar «o bir deli» diyorlar. Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

-32%
Close

Ayetli Tablo Kasas 24

79,00  59,00 

Hat Yazı : Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr
Türkçesi : Rabbim! Gerçekten ben, bana indireceğin her hayra muhtâcım

-32%
Close

Ayetli Tablo Kehf 38

79,00  59,00 

Hat Yazı : Lâkinne huvallâhu rabbî ve lâ uşriku bi rabbî ehadâ 
Türkçesi : Ancak o Allah benim Rabbim ve ben Rabbime kimseyi ortak koşmam

-32%
Close

Ayetli Tablo Maide 9

79,00  59,00 

Hat Yazı : Vaadellâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum magfiratun ve ecrun azîm.
Türkçesi : Allah, îmân edip sâlih ameller işleyenlere, kendileri için bir mağfiret ve (pek) büyük bir mükâfât olduğunu va’d etti